Massage Nicole

Klik hier om de ondertitel te bewerken

AVG


Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt en registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de persoonsgegevens en AVG van toepassing. Hierin wordt het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt aangegeven. De medewerkers van de praktijk gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.Jouw CAM-therapeute


 • is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving,
 • heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens. 
 • dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut indien zijn/haar behandeling niet geëigend in/of toereikend is
 • is verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fases van de behandeling.
 • is verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Jij
 • bezoekt de CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie vrijwillig.
 • verplicht jezelf als cliënt om eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
 • hebt het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • annuleert  een afspraak tijdig, minimaal 24 uur van tevoren. Behandelingen die op tijd zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht.
 • gaat bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de therapeut zelf in gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kun jij je zich tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (www.quasir.nl) conform de WKKGZ.

De behandeling


 • kan met wederzijds goedvinden te allen tijde worden beëindigd.
 • kan eenzijdig door jou worden beëindigd indien jij als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht.  
 • kan alleen eenzijdig worden beëindigd door jou therapeute indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst 
voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Alcohol, drugs en soms ook medicijngebruik beïnvloeden het bewustzijn. Wanneer de cliënt onder invloed is van alcohol en/of drugs kan de behandeling daarom niet doorgaan.
 • In geval van bepaalde medicatie, meldt de cliënt het indien hij een medicijn gebruikt dat invloed heeft op zijn functioneren, zodat er kan worden overlegd hoe hiermee om te gaan.
 • Wanneer er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de massage niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden (contra indicatie), is het belangrijk dit met de therapeute  te bespreken. De therapeute kan de massage dan aan jouw behoeften en mogelijkheden aanpassen.
 • De tarieven en duur van een consult vindt jij op de website. De factuur ontvang jij per mail. Jij kunt pinnen of contant betalen. Indien je het bedrag wilt overmaken kan dat op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Het betaaltermijn is 7 dagen.

Er worden geen sensuele of erotische behandelingen gegeven!!